facebook

Zhodnotenie  taktického cvičenia

hr

Príchodom jednotiek DHZ na autobusové nástupište v Krajnom boli prideľované autám poradové čísla výjazdu a zaraďované do dvoch zástupov. Vozidlá prichádzali v teoreticky naplánovanom čase v priebehu 4 minút. Posledné prišlo 12:54 vzdialenosť 25 km.

Privítanie jednotlivých DHZ previedol predseda OV DPO MY Bc. Pavol Macúch, podpredseda- veliteľ Dušan Michalička a okrskový inštruktor Pavol Majtán. Starosta obce Ing. Peter Kubis i keď bol členom hasičského družstva, sa venoval prednostovi OÚ Myjava Ing. Jurajovi Bakošovi a starostom obcí za Kostolné Milanovi Cibulkovi a za Podkylavu  Dušanovi Kadlečíkovi .

Ďalšia činnosť bola krátke poučenie veliteľov a rozhodcov jednotiek, kde obdržali rozhodcovia časový harmonogram a číslo jednotky ktorú budú kontrolovať a hodnotiť, velitelia obdržali červenú a bielu zástavku a mapu jednotlivých stanovíšť a spôsoby prevedenia rôznych signálov.

Po poučení 13:15 začal výjazd vozidiel v 30 sekundových intervaloch. Prvé číslo 10 Brezová a postupne Bab. Vrch,Turá Lúka, Rudník, Matejovec, Jablonka, Vrbovce, Vankovia, Myjava a pri zdroji vody domáce Krajné. Zdroj vody bol prehradený potok Jablonka pri hasičskej zbrojnici pred troma dňami.

Čas po výstrek vody na prúdnici Brezovej – stanovište 10, sa začal odrátavať príjazdom DHZ Krajného na stanovište 1 po zdroj vody a trval 11 minút. Doba čerpania vody bola 8 minút pri tlaku 0,4 MPa. Všetci velitelia a strojníci jednotiek sa správali zodpovedne a udržiavali dopravné vedenie na dohodnutom tlaku 0,4 MPa.

Ochranné pomôcky(prilby, rukavice, kliny boli použité).Po ukončení čerpania vody a odvodnení výtlačného vedenia sa všetky vozidlá zoradili pri bývalej škôlke a hasiči sa zhromaždili pri hasičskej zbrojnici, kde im bola podaná strava a občerstvenie.

Po podaní stravy bolo vykonané krátke vyhodnotenie pri ktorom predseda OV DPO v Myjave zhodnotil účel cvičenia a čas za ktorý bola dopravená voda na miesto určenia. Presné zhodnotenie sú-činnostného cvičenia bude dodané na všetky zúčastnené DHZ a prezentované na IMZ okrskoch.

Ďalej sa prihovoril starosta obce Krajné Ing. Peter Kubis poďakoval zúčastneným členom za účasť. Ospravedlnil sa že neprivítal účastníkov cvičenia nakoľko sa venoval starostom a bol členom hasičského družstva.

Ďalší prítomný prednosta okresného úradu Ing. Juraj Bakoš, ktorý túto akciu inicioval a sponzoroval (guláš a občerstvenie). Hovoril o účeli prečo sa na takýchto činnostiach zúčastňujeme a prosil jednotlivé DHZ aby sa pokúsili zistiť prečo v okolí Myjavy vyčíňajú požiare.

Na záver prednosta OV DPO MY poďakoval prítomným za vykonanie diaľkovej dopravy vody a zaželal im príjemnú zábavu a bezpečný odvoz domov.

Nedostatky:

1, Nie všetky DHZ majú vo výbave predpísané 20 m hadice a v správnej kvalite. Boli aj (konopné a 15 m)

2, Nesprávne napojenie na PS (tlakovou savicou) malo za následok jej roztrhnutie. Duchaprítomnosťou oboch veliteľov prepojili sacie a výtlačné vedenie Brezovania, počas prepájania odpúšťali vodu-stanovište 9, aby mohli prepojiť na stanovište 10- hadice.

3. Nakoľko dopravné vedenie viedlo medzi domami velitelia jednotiek sa nevideli a 3vysielačky na komunikáciu nestačili treba na takéto akcie zabezpečiť väčší počet vysielačiek.

 Výpočet spotreby vody na zavodnenie dopravného vedenia

 

„A“  2,5m – 110  priemer               28,5 l             2ks               57 l

„B“   20 m –  75   priemer                  86 l           38ks           3268 l

„C“  20  m  –  52  priemer                  43 l             4ks             172 l

„D“  20  m –   25  priemer                 9,8 l

čerpadlo  prívod po výstup  PS 12      8 l           10ks               80 l

Celkový objem vody-vedenia         spolu                              3577 l

 

Zobraziť vyhľadávanie