facebook

II. ročník memoriálu Jána Dlhého.

hr

V sobotu 11. júla 2015 o 13:00 hodine sa v Obecnom športovom areály pod záštitou starostu obce Krajné  Ing. Petra Kubisa uskutočnil II. Ročník Memoriálu Jána Dlhého.

Samotnému  podujatiu predchádzala  príprava terénu a dostupnosť k vodnému zdroju, nakoľko voda na požiarny útok sa čerpala priamo z potoka. Memoriálu sa už tradične zúčastnili pozvané hasičské zbory z okolia Krajného a samozrejme nemohli chýbať ani priatelia z Brna -Chrlic, ktorých sprevádzali i zástupcovia  mestskej časti na čele so starostom  Ing. Lukášom Fialom a  miestostarostom   Leopoldom Šromom, ktorý je zároveň  aj starostom SDH Brno-Chrlice.  Starostovia oboch družobných obcí spolu s predstaviteľmi hasičov  položili kvety na hrob Jána Dlhého a tichou spomienkou sa poklonili i pri hrobe tragicky zosnulého veliteľa DHZ Krajné Jána Ďuriša.

Za veľmi pekného slnečného počasia nastúpili družstvá na uvítací ceremoniál, ktorý začal znelkou „Silenzio“. Predseda zboru v krátkom príhovore pripomenul osobnosť Jána Dlhého a hlavný usporiadateľ podujatia oboznámil súťažiace družstva s programom podujatia. Tradičné bolo zápolenie v požiarnom útoku s vodou, sťaženom prekonaním prekážky s oknom a výmena  „B“ hadice, ďalej  neštandardná štafeta a rozvinovanie  hadice na cieľ. Milým oživením tohto podujatia bola účasť mladých hasičov „ Plameňákov“, ktorí predviedli požiarny útok s vodou a predviedli sa veľmi dobre, povzbudzovaní početnými divákmi v hľadisku. Súťaže sa zúčastnili už spomínaní bratia hasiči z Brna -Chrlic, ďalej hasiči z Matejovca, Babulícového Vrchu, Hrachovišťa, Starej Turej a samozrejme hasiči Krajného. Nemôžem nespomenúť  ženské osadenstvo, ktoré sa  veľmi dobre postaralo o stravu. Ženy – hasičky,  manželky a matky hasičov sa priam majstrovsky zhostili tejto úlohy.

Pri vyhodnotení súťaže a odovzdávaní cien nastala i slávnostná chvíľa pre dvoch našich členov zboru. Ing. Emilovi Valáškovi bola odovzdaná medaila za príkladnú prácu,  Pavlovi Moravcovi medaila za výcvik a z rúk starostu SDH Chrlice aj medaila za medzinárodnú spoluprácu. Starosta MČ Brno-Chrlice a starosta SDH Brno-Chrlice spoločne odovzdali nášmu zboru  upomienkovú plaketu k 10. výročiu bratskej spolupráce medzi našimi zbormi. Starosta MČ Brno-Chrlice  Ing. Lukáš Fiala a starosta obce Krajné Ing. Peter Kubis na záver celého podujatia v príhovoroch  vyslovili presvedčenie, že naša bratská spolupráca sa bude aj naďalej intenzívne rozvíjať. Tým  celé podujatie ešte neskončilo, ale sa  pokračovalo v  priateľských rozhovoroch,  pri dobrom občerstvení a   hudbe   až do večerných hodín.

Nedbálek Karel
tajomník DHZ

 Príhovor

Dobrý deň vážení prítomní,

zišli sme sa na už druhom ročníku memoriálu Janka Dlhého, ktorý bol 64 rokov platným členom nášho hasičského zboru, z toho od roku 1970 do roku 2002 velitelom hasičského zboru a nie len to, bol i členom Okresného výboru DPO a okrskovým veliteľom .

Dovoľte mi pri tejto príležitosti citovať slová z Preambuly Stanov DPO SR.

Uvedomujúc si humánny odkaz dobrovoľného hasičstva a požiarnictva na Slovensku, nadväzujúc na plody obetavosti svojich zakladateľských generácií, vychádzajúc z ich osvedčených tradícií nadstraníckosti, demokracie, rasovej, národnostnej i náboženskej znášanlivosti a úsilia o všeobecné povznesenie človeka, vedení láskou k blížnemu, svornosťou a bratstvom sme členmi humánnej organizácie – Dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktorá v nadväznosti na tieto tradície je pripravená poskytnúť dobrovoľnú pomoc širokej verejnosti i každému jednotlivcovi najmä v nešťastí, núdzi a ohrození života, zdravia a majetku pred požiarmi a živelnými pohromami.

Janko Dlhý za svojho hasičského života dosiahol hodnosť mladšieho inšpektora a vždy sa riadil, ale aj viedol členov v zmysle motta, že:

Hlavným poslaním hasičského zboru je chrániť život, zdravie a majetok

občanov pred požiarmi a živelnými pohromami.Oblasť výcviku a súťažnej činnosti bola, je a stále bude v našej organizácii veľmi dôležitá. Veď práve tu sa vytvárajú podmienky na širokú motiváciu činnosti v požiarnej ochrane, spoznávanie sa ľudí, nefalšované kamarátstvo, pestovanie vzťahov k svojej obci a regiónu a jeho dôstojnej reprezentácii.

Tak aj pre tieto ľudské vlastnosti sa schádzame každoročne, aby sme naďalej niesli zástavu hasičskej odhodlanosti, ktorú započali naši predchodcovia, a ktorých zásad sa Janko Dlhý stále držal.

Ďakujem za pozornosť….

Zobraziť vyhľadávanie